Yurt dışından telefon getirenler dikkat!

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri cep telefonlarının kullanım izin harcı 100 TL olacak. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranacak ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmayacak. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılacak.


Maliye Bakanlığı´nın Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete´de yayımlandı. Bu Tebliğ´in konusunu 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu´na eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları oluşturdu.

 

-YETKİLENDİRME BELGELERİ VE MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARÇLARI-

 

Tebliğ´de, 6322 sayılı Kanunun 20. maddesi ile 492 sayılı Kanunun 8 sayılı tarifesine ´XIV- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları´ bölümü eklendiğine dikkat çekilerek, bu çerçevede denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ile denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçlarının belirlendiği vurgulandı. Söz konusu düzenlemeyle ´Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (her yıl için), kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları ile diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları için ayrı ayrı belirlendi.Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek kuruluşların yetkilendirme belgeleri, belgenin verildiği yıl 30 bin TL olacak. Takip eden yıllarda 10 bin TL´den az olmamak üzer bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5´i olarak uygulanacak.

Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ise belgenin verildiği yıl 15 bin TL, takip eden yıllarda 5 bin TL´den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının binde 5´i uygulanacak.

Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçlarında ise ´yeminli mali müşavirlik ruhsatı´ bin 800 TL, bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 900 TL, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 450 TL olacak.

 

-BAKANLAR KURULU YENİDEN BELİRLEMEYE YETKİLİ OLACAK-

 

Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2´den az, binde 10´dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkili olacak. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilecek.

Tebliğ´de, bu düzenleme ile bağlantılı olarak, 6322 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 492 sayılı Kanunun 113. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna ´Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenecek´ hükmünün eklendiği vurgulandı.

Tebliğ´e göre yapılan düzenlemeler ile yeminli mali müşavirlik ruhsatları, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ve denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri harç kapsamına alındı. Buna göre, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatları ile bağımsız denetçi yetkilendirme belgeleri ilk alındıklarında maktu harca tabi olacak. Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri ise ilk alındığında maktu harca daha sonraki yıllarda, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak nispi harca tabi olacak. Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi üzerinden alınacak nispi harç, bu kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verecekleri bildirim üzerine hesaplanacak. Ancak yapılan düzenlemeye göre hesaplanacak harç ilgili bentlerde belirtilen tutarlardan az olamayacaktır. Dolayısıyla verilen bildirim üzerine hesaplanan harç tutarı ile asgari harç tutarı mukayese edilecek ve yüksek olan tutar tahakkuk ettirilecek.

 

-HARÇLAR MAYIS AYINDA KURUMLAR VERGİSİ BAKIMINDAN BAĞLI BULUNULAN VERGİ DAİRESİNE ÖDENECEK-

 

Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmeyecek ve Mayıs ayı içerisinde kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecek.

Denetim kuruluşlarının ilk defa alacakları yetkilendirme belgelerine ilişkin harçlar ile yeminli mali müşavirlik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsat harçları ve bağımsız denetim yetkilendirme belgeleri harçları, söz konusu belgelerin alınmasından önce, belgeleri vermeye yetkili birimin bulunduğu yerdeki süreksiz yükümlülüklere bakan vergi dairesine ödenecek.

 

-YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI-

 

Tebliğ´de, 6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 492 sayılı Kanunun (8) sayılı tarifesinin mülga ´VIII- Telsiz harçları´ bölümünün yeniden düzenlendiği ve tarifeye ´VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı´ bölümü eklendiği vurgulandı. Bu düzenleme ile ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alındığı vurgulandı. Bu çerçevede ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 100 TL olacak. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranacak ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmayacak. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılacak. Ödenmeyen harç yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamayacak.

 

-KULLANIM İZİN HARCI, ALINDI BELGESİNDE TELEFONA AİT ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNE YER VERİLECEK-

 

Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları, 5809 sayılı ´Elektronik Haberleşme Kanunu´, bu Kanuna istinaden yayımlanan ´Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik´ ve ´Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar´ kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna veya mobil iletişim sunan işletmecilerin (GSM şirketleri) abone kayıt merkezlerine yapılan başvuru üzerine kayıt altına alınarak kullanıma açılmakta ve elektronik kimlik bilgisi daha sonra kontrol edilebiliyor. Söz konusu cihazlara ilişkin harcın, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için anılan kuruma veya abone kayıt merkezlerine başvurulmadan önce vergi dairesine ödenmesi gerekiyor. Yolcu beraberinde getirilen telefonlara ait kullanım izin harcı; vergi dairesince, alındı belgesinde telefona ait elektronik kimlik bilgisine (IMEI numarası) yer verilerek tahsil edilecek.

 

-ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİN KAYDEDİLEBİLMESİ İÇİN HARCIN ÖDENMESİ GEREKECEK-

 

Söz konusu cihazlara ilişkin elektronik kimlik bilgisinin kaydedilebilmesi için harcın ödenmiş olması gerekecek. Bu nedenle, kayıt yapılmadan önce, harcın ödendiğine ilişkin vergi dairesi alındısının aslı aranacak, alındıda yazan IMEI numarası ile kaydedilmesi istenen IMEI numarası karşılaştırıldıktan sonra kayıt işlemi yapılacak. Kayıt işlemine esas alınan alındının bir örneği başvuru dosyasında muhafaza edilecek.

 

-HARÇ ÖDENMEDEN KAYIT İŞLEMİ YAPILAN CİHAZLAR KULLANIMA KAPATILACAK-

 

Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılacak. Ödenmeyen harç yüzde 50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılmayacak.