Vekaletnameler

 

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ

N O T E R L İ Ğ İ

Yevmiye No : ………..

Tarih :………………..

G E N E L     V E K A L E T N A M E

VEKALET VEREN :

·         Adı Soyadı                            :

·         Baba Adı                               :

·         TC Kimlik No                         :

·         Vergi No                                :

·         Nüfus Kayıt Bilgileri              :

·         Adresi                                    :

VEKİL OLAN:          1-Avukat Özgür Türkşan ÇETER (Antalya  Barosu 2732  Sicil Numarası)

               TC Kimlik No  21326380218  

                              2-Avukat Mustafa Serkan EGÜZ (Antalya Barosu 2394 Sicil Numarası)

                                  TC Kimlik No 20068095886  

                              3- Avukat Haydar UYAR ( Antalya Barosu 2845 Sicil Numarası) 

                                  TC Kimlik No 17152432016  

Adres                   : Güllerpınarı Mahallesi A.Asım Tokuş Bulvarı Kerim Kaptan Apartmanı no:63/1 Alanya/Antalya

Leh ve aleyhinde açılmış veya açılacak olan bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat, tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve  kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve  düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ nde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’ nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul ve redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınmasını ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh olmaya, Hakimleri redde, davanın tamamını ıslah etmeye, yemin teklif etmeye, yemin kabul iade ve redde, davadan, temyizden veya kanun yollarından feragat etmeye, feragati davayı kabule, haczi kaldırmaya, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye, yargılamanın iadesi yoluna gitmeye, hakimlerin fiilleri sebebi ile devlet aleyhine tazminat davası açmaya ve bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya mezun ve yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN……….:

NOTERİ

Tasdik ve imza

ASLININ AYNIDIR