Maddi Manevi Tazminat

Haksız eylem sebebiyle manevi tazminat talebi; taşınmazlarının tümüne haciz konulan borçlunun manevi tazminat talebi

T.C. YARGITAY

 

4.Hukuk Dairesi

Esas:  2010/12713

Karar: 2012/238

Karar Tarihi: 16.01.2012

 

Dava: Davacı M. Ş. A. vekili tarafından, davalı C. N. aleyhine 10.08.2007 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.02.2008 günlü kararın Yargıtay´ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne ve miktar itibariyle duruşma isteminin reddine karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

 

Karar: Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz olunmuştur. Davacı hakkında davalı tarafından yapılan icra takibi sırasında, takibi karşılayacak düzeyde mal beyanında bulunulması ve taksitle ödeme taahhüdünün varlığına karşın, davacının tüm taşınmazları üzerine haciz konulmasının hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüş ve mahkemece de benimsenmek suretiyle yazılı biçimde karar verilmiştir.

 

Dosya kapsamından; yapılan takip sırasında taksitle ödeme taahhüdünde bulunulduğu; ancak, davalı alacaklı tarafından açıkça kabul edilmediği; diğer yandan, mal beyanında bildirilen taşınmaza kıymet takdir edilmediği ve takyidat olup olmadığının da belirlenmediği anlaşılmaktadır. Şu durumda, davalı alacaklı hak arama kapsamında diğer taşınmazlar üzerine de haciz konulmasını isteyen durumundadır. Bu nedenle, hukuka aykırılıktan söz edilemez. Mahkemece, istemin tümden reddi gerekir. İstemin kısmen kabulü yerinde görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

 

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 16.01.2012 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

KARŞI OY

 

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum.