İş Hukuku

•  Hizmet Tespiti Davaları
•  İşçilik hak ve alacaklarından (kıdem/ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ücret alacağı) kaynaklı davalar
•  İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları
•  İşe iade davaları
•  İş sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi
•  İbraname düzenlenmesi