İcra ve İflas Hukuku

•  İlamsız ve ilamlı icra takipleri,
•  Kambiyo Hukukundan Kaynaklanan (çek,senet,poliçe) icra takipleri,
•  Haciz ve açık arttırma yolu ile ihalelere iştirak,
•  Taşınır rehni ve ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipler,
•  Kira alacağı ve temerrüt nedeniyle tahliye istemli takipler,
•  İflas yoluyla takip, iflasın ertelenmesi, iflasın kaldırılması talepleri, iflas masasının tasfiyesi ve paraların paylaştırılması, alacaklıyı zarara sokma maksadıyla yapılan tasarrufun iptali davaları, konkordato teklifi,
•  İhtiyati haciz
•  Nafaka alacaklarının takibi
•  Çocuk teslimi icra takipleri
•  Toplu icra takibi, şirketler adına takipler
•  İcra takibine itiraz
•  İtirazın İptali - Kaldırılması davaları. Menfi tespit davaları